ఒక కప్పుు ఎన్ని ఔన్సులకు సమానం

ఈ పట్టికలో కప్పుల పరిమాణం మరియు ఔన్సుల పరిమాణం తెలుగులో చూపించబడింది.

కప్పుల పరిమాణం ఔన్సుల పరిమాణం
1 8
1/2 4
1/3 2.67
1/4 2
1/8 1
1/16 0.5

కప్పు ఒక సాధారణ పాత్ర అయినా, అది తీవ్ర సంవేదనాశీలమైన వస్తువుగా కూడా అవసరంగా ఉపయోగించబడుతుంది. అది చాలా సామాన్య పాత్ర అయినా కూడా, అది ఎన్ని ఔన్సులకు సమానం అవుతుందనుకుంటున్నారు కాబట్టి సామాన్యంగా అది కొన్ని ఔన్సుల పరిమాణాలకు సమానంగా ఉపయోగించాలి అని తెలుపుతుంది.

ఒక కప్పు ఔన్సుల సమానం ఎందుకు కన్నా మీరు ఆలోచించాల్సిన అంశాలు ఇవ్వాల్సిందే.

వాటిని ఆకర్షించే ఫాక్టర్స్:

  1. కప్పు ఆకారం: కప్పు ఆకారం కంటే ఎక్కువగా ఔన్సులలు పాడుక్కువ కప్పులు ఉంటాయి. కప్పు ఆకారం పెద్దగా ఉంటే, అది ఎక్కువ ఔన్సుల పరిమాణాలు తీసుకోవడం సాధ్యం అవుతుంది.
  2. కప్పు గాత్రం: కప్పు గాత్రం కంటే ఎక్కువగా ఔన్సులలు పాకుండా, కప్పు గాత్రం చిన్నగా ఉంటే, ఔన్సులలు తక్కువ పరిమాణంలో ఉపయోగించాలి.
  3. కప్పు స్థాయి: కప్పు ఒక స్థాయిలో ఉంటే ఔన్సులలు వాటిని వాడవచ్చుకోవటం సులభంగా అవుతుంది. ఒక స్థాయి లో ఉంటే, ఔన్సులలు ఒక స్థానంలో పెట్టబడవచ్చు.
  4. కప్పు కనుగొనబడిన వస్తువులు: కప్పు కనుగొనబడిన వస్తువులు కూడా కప్పు ఔన్సులలో పెట్టబడుతున్నవి. కప్పు కనుగొనబడిన వస్తువులు ఆకారం, తెలుపు, భారం, వాటి స్థాయి ప్రభావం కనిపిస్తుంది.
Advertisements

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *