ఒక అంగుళం అంటే ఎన్ని సెంటీమీటర్లు?

ఒక అంగుళం అంటే ఎన్ని సెంటీమీటర్లు?

November 27, 2023 Jacqueline 0

అంగుళం ప్రకారం సెంటీమీటర్లు ఒకటి 1.5 సెంటీమీటర్లు రెండు 3 సెంటీమీటర్లు మూడు 4.5 సెంటీమీటర్లు నాలుగు 6 సెంటీమీటర్లు ఐదు 7.5 సెంటీమీటర్లు ఆరు 9 సెంటీమీటర్లు ఏడు 10.5 సెంటీమీ