ఒక అంగుళం అంటే ఎన్ని సెంటీమీటర్లు?

ఒక అంగుళం అంటే ఎన్ని సెంటీమీటర్లు?

అంగుళం ప్రకారం సెంటీమీటర్లు ఒకటి 1.5 సెంటీమీటర్లు రెండు 3 సెంటీమీటర్లు మూడు 4.5 సెంటీమీటర్లు నాలుగు 6 సెంటీమీటర్లు ఐదు 7.5 సెంటీమీటర్లు ఆరు 9…