ఒక గ్యాలన్ లో ఎన్ని లీటర్లు ఉంటాయి

ఒక గ్యాలన్ లో ఎన్ని లీటర్లు ఉంటాయి

సాధారణంగా, ఒక్క గ్యాలన్ అంటే 3.7854 లీటర్లకు సమానం. అమెరికాలో ఉపయోగించే US లిక్విడ్ గ్యాలన్ ప్రకారం ఒక్క గ్యాలన్ 3.7854 లీటర్లకు సమానం, ఇంపీరియల్ గ్యాలన్…