రేపటి వాతావరణం 2023

రేపటి వాతావరణం 2023

రేపటి వాతావరణం ఎన్నో అంశాలు కలిగి ఉంటుంది. ప్రధానంగా, రేపు సస్యం అనే పుష్పవంతమైన పంట ఎక్కువగా వాడుతుంది. ఇది ప్రతి సంవత్సరం వసంతరావిలో వాటి విత్తనాలు…